Utsläpp av svavel- och kväveoxider

Utsläppen av svaveloxider är huvudsakligen en konsekvens av svavelhalten i det bränsle som används. Som en konsekvens av det nya svaveldirektiv som trädde i kraft 1 januari 2015 har gränsnivån för maximal svavelhalt i det bränsle som används i Östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen, Kanada och USA sänkts från tidigare 1 procent till 0,1 procent.

Concordia Maritime strävar även efter att minimera utsläppen av kväveoxider. Samtliga fartyg i flottan är byggda efter 1 januari 2000, vilket innebär att de uppfyller IMOs krav enligt Tier 1 och därmed släpper ut 13 procent mindre kväveoxider per ton bränsle jämfört med fartyg som inte uppfyller kraven. Två av fartygen i flottan uppfyller dessutom kraven enligt Tier II, och släpper därmed ut ytterligare 15 procent mindre kväveoxider per ton bränsle.