Samhällsengagemang

I enlighet med Concordia Maritimes riktlinjer för samhällsengagemang prioriteras initiativ med tydlig koppling till Concordia Maritimes värderingar, kompetens och verksamhet. De projekt eller initiativ som stöttas ska vara relaterade till sjöfart. De ska bidra till en säkrare vardag för den enskilda sjömannen, stötta utvecklingen mot en mer miljömässigt och socialt hållbar sjöfart eller bidra till en positiv utveckling av de lokala marknader på vilka bolaget är verksamt.

Anti-korruption

Inom Concordia Maritime råder nolltolerans mot mutor och korruption. Vi strävar också efter att helt eliminera s.k. facilitation payments, vilka historiskt har varit vanliga inom sjöfarts- och rederinäringen.

Concordia Maritime är sedan 2016 medlem i Maritime Anti-Corruption Network (MACN), ett internationellt initiativ som skapats av aktörer inom sjöfartsnäringen för att dela erfarenheter och utveckla best practice vad gäller arbete mot korruption och mutor i alla dess former. MACN drivs av företrädare för sjöfartsnäringen, men samarbetar också med externa aktörer, däribland regeringar och internationella organisationer (bl a United Nations Development Programme) i syfte att identifiera och på djupet förstå de bakomliggande orsakerna till korruption inom sjöfartsindustrin.

Som medlem i MACN åtar man sig att följa och organisationens sju principer, vilka bl a rör implementeringen av införande och upprättande av anti-corruption compliance program, intern kontroll, rapporteringssystem samt återkommande interna och externa genomlysningar.

 Besök MACN webbplats här.

Maritime Anti-Corruption Network