Utsläpp av ballastvatten

Till potentiella miljöfaror hör kustnära utsläpp av ballastvatten. Organismer som forslas med ballastvatten från ett ekosystem till ett annat kan medföra stor skada i den lokala miljön.

För att minska risken för påverkan av lokala ekosystem har FN:s internationella sjöfartsorgan IMO arbetat fram en ny ballastvattenkonvention. Den nya konventionen, som trädde i kraft i september 2017, syftar till att förhindra att främmande organismer sprids med fartygs ballastvatten, och den gäller för alla fartyg som går på internationella resor och som tar upp och släpper ut barlastvatten.

Enligt konventionen, som primärt omfattar nybyggda fartyg, är alla fartyg i internationell trafik skyldiga att hantera ballastvatten enligt en fartygsspecifik ballastvattenhanteringsplan. Alla fartyg ska vidare ha en s.k. ballastvattenbok och ett internationellt ballastvattenhanteringsbevis.

Konventionen kommer successivt utvecklas och då även omfatta dels krav på inbyggda ballastvattenbehandlingssystem, dels ange gränsvärden för hur mycket levande organismer som får släppas ut att införas.

Samtliga av Concordia Maritimes fartyg följer en Ballast Water Management Plan, framtagen av vår partner Northern Marine Management (NMM) utifrån de riktlinjer som finns. IMOIIMAX-fartygen är även utrustade med särskilda system för hantering av ballastvatten.