Utsläpp av ballastvatten

Till potentiella miljöfaror hör kustnära utsläpp av ballastvatten. Organismer som forslas med ballastvatten från ett ekosystem till ett annat kan medföra stor skada i den lokala miljön.

Installation av system för rening av ballastvatten

För att minska risken för påverkan av lokala ekosystem har FNs internationella sjöfartsorgan IMO arbetat fram en ballastvattenkonvention. Konventionen, som trädde i kraft i september 2017, syftar till att förhindra att främmande organismer sprids med fartygs ballastvatten. Den gäller för alla fartyg som går på internationella resor och som tar upp och släpper ut ballastvatten.

Enligt konventionen är alla fartyg i internationell trafik skyldiga att hantera ballastvatten enligt en fartygsspecifik ballastvattenhanteringsplan. Alla fartyg ska vidare ha en s.k. ballastvattenbok och ett internationellt ballastvattenhanteringsbevis. Konventionen innebär även krav på inbyggda ballastvattenbehandlingssystem som flyttar eller dödar mikroorganismer i ballastvattnet innan det släpps ut.

Samtliga av Concordia Maritimes fartyg följer en Ballast Water Management Plan utifrån de riktlinjer som finns. Flera av fartygen i flottan har sedan tidigare haft särskilda system för hantering av ballastvatten installerade.

Under 2020 installerades motsvarande på ytterligare två fartyg. Övriga fartyg i flottan kommer få liknande system installerade i samband med dockningar under 2021 och 2022.