Principer och riktlinjer

Concordia Maritimes styrelse och ledningsgrupp har tillsammans formulerat och antagit ett ramverk som sätter riktlinjerna för hur vi ska agera som ett ansvarsfullt företag och arbetsgivare. Ramverket utgörs av företagets hållbarhetspolicy och uppförandekod samt de externa principer och rekommendationer som Concordia Maritime har åtagit sig att följa.

Hållbarhetspolicy

I hållbarhetspolicyn beskrivs Concordia Maritime övergripande inställning till hållbarhet samt övergripande principer för styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet.

Läs mer här.

Uppförandekod (Code of Conduct)

I den affärsetiska policyn beskrivs bl a Concordia Maritimes riktlinjer för leverantörer och partners. Här beskrivs även relationen till anställda, affärspartners och andra intressenter samt inställningen till gåvor och mutor. Den gäller för alla medlemmar i styrelsen samt alla medarbetare utan undantag. Utbildning om uppförandekoden är obligatorisk för alla medarbetare.

Läs mer här.

Global Compact

Concordia Maritime följer både FNs Global Compact-initiativ och den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna. Global Compact är det största internationella initiativet för företagsansvar och hållbarhetsfrågor. Företagsmedlemmarna förbinder sig att leva upp till tio principer kring mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor och antikorruption, och respektera dessa i hela sin värdekedja.

Läs mer här.

OECDs riktlinjer för multinationella företag

OECDs riktlinjer för multinationella företag är rekommendationer till multinationella företag  verksamma i eller med hemvist i något av OECD-länderna. Riktlinjerna omfattar bland annat  företagens relation till mänskliga rättigheter, miljö och arbetsförhållanden. 

Läs mer här.

ILOs kärnkonventioner

Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta så kallade kärnkonventioner utgör en minimistandard
för arbetsvillkor över hela världen. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Läs mer här.

World Ocean Council

Concordia Maritime är sedan 2017 medlem i World Ocean Council, en sektorövergripande global organisation som samlar ledare inom havsnära industrier. Det övergripande målet är att bidra till en hållbar utveckling av världshaven. 

Läs mer här.

Maritime Anti-Corruption Network

Concordia Maritime är sedan 2016 medlem i Maritime Anti Corruption Network (MACN), ett  internationellt initiativ som skapats av aktörer inom sjöfartsnäringen för att dela erfarenheter och
utveckla best practice kring arbete mot korruption och mutor i alla dess former.

Läs mer här.

Certifieringar

När det gäller fartygen och dess drift är NMM certifierad enligt bland annat ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 50001 (energi), OHSAS 18001 (arbetsmiljö).

Certifieringarna syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Arbetet med säkerhets- och miljöfrågor regleras inom NMM av en koncerngemensam SHE-policy (Safety, Health and Environment) som innehåller miniminivåer och krav på rapportering kring ett antal områden såsom tillbud och olyckor samt frånvaro orsakad av sjukdom och arbetsskador.