Principer och riktlinjer

Concordia Maritimes styrelse och ledningsgrupp har tillsammans formulerat och antagit ett ramverk som sätter riktlinjerna för hur vi ska agera som ett ansvarsfullt företag och arbetsgivare. Ramverket utgörs av företagets hållbarhetspolicy och uppförandekod samt de externa principer och rekommendationer som Concordia Maritime har åtagit sig att följa.

Hållbarhetspolicy

I hållbarhetspolicyn beskrivs Concordia Maritime övergripande inställning till hållbarhet samt övergripande principer för styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet.

Läs mer här.

Uppförandekod (Code of Conduct)

Concordia Maritimes uppförandekod anger de vägledande principer som gäller för att verksamheten ska bedrivas på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt, och hanterar frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Uppförandekoden behandlar även relationer till affärspartners, där Concordia Maritime förbehåller sig rätten att dra sig ur en relation om en partner inte lever upp till den affärsetiska standard som koncernen förväntar sig.

Läs mer här.

Uppförandekod för partners

Concordia Maritimes partners Stena Bulk (Befraktning och kommersiell operation)
och Northern Marine Management ( Bemanning, drift och underhåll) ägs till 100 procent av Stena AB. Bolagens respektive verksamheter omfattas av Stenas koncernövergripande uppförandekod, vilken anger de vägledande principer som gäller för att verksamheten ska bedrivas på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Koden hanterar bland annat miljöfrågor, sociala frågor, god affärssed och mänskliga rättigheter. Uppförandekoden behandlar även relationer till affärspartners, där Stena förbehåller sig rätten att dra sig ur en relation om en partner inte lever upp till den affärsetiska standard som Stena förväntar sig. Uppförandekoden finns tillgänglig på Stenas webbplats: bit.ly/Stena-CoC

OECDs riktlinjer för multinationella företag

OECDs riktlinjer för multinationella företag är rekommendationer till multinationella företag  verksamma i eller med hemvist i något av OECD-länderna. Riktlinjerna omfattar bland annat  företagens relation till mänskliga rättigheter, miljö och arbetsförhållanden. 

Läs mer här.

ILOs kärnkonventioner

Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta så kallade kärnkonventioner utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Läs mer här.

Maritime Anti-Corruption Network

Concordia Maritime är sedan 2016 medlem i Maritime Anti Corruption Network (MACN), ett  internationellt initiativ som skapats av aktörer inom sjöfartsnäringen för att dela erfarenheter och utveckla best practice kring arbete mot korruption och mutor i alla dess former.

Läs mer här.

Certifieringar

När det gäller fartygen och dess drift är NMM certifierad enligt bland annat ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 50001 (energi), OHSAS 18001 (arbetsmiljö).

Certifieringarna syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Arbetet med säkerhets- och miljöfrågor regleras inom NMM av en koncerngemensam SHE-policy (Safety, Health and Environment) som innehåller miniminivåer och krav på rapportering kring ett antal områden såsom tillbud och olyckor samt frånvaro orsakad av sjukdom och arbetsskador.