Våra fem prioriterade områden

Genom att tillhandahålla effektiva transporter av huvudsakligen förädlade oljor strävar Concordia Maritime efter att skapa värde för kunder, ägare, medarbetare och samhället i stort. I detta arbete utgör arbetet med hållbarhetsfrågor en helt integrerad del.

För Concordia Maritime går frågor kring miljöomsorg, säkerhet, transporteffektivitet och arbetsgivaransvar i mångt och mycket hand i hand med en sund och stabil finansiell utveckling. Såväl kunder och ägare som samhället i stort gynnas av säkra transporter, optimerade flöden och ett stort fokus på bränsleeffektivitet.

Hållbarhetsarbetet tar avstamp i en väsentlighetsanalys i vilken de främsta och mest relevanta hållbarhetsfrågorna identifieras. Till de mest centrala delarna hör att minimera risken för skada på person, miljö och egendom, men också att kontinuerligt minska den egna operationens påverkan på miljön.

Safety first

Concordia Maritimes verksamhet ska bedrivas på ett sätt som skyddar de  anställda, fartygen och miljön. Genom en stark säkerhetskultur på alla nivåer inom organisationen ska risken för olyckor förebyggas.

Läs mer

Miljömässigt ansvar

Concordia Maritime har ett tydligt åtagande att minska verksamhetens inverkan på miljön. Inom organisationen och i samarbete med andra aktörer bedrivs ett kontinuerligt arbete med att minska utsläppen och öka energieffektiviteten.

Läs mer

Socialt ansvar

Concordia Maritime strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder säkra och utvecklande arbetsplatser till konkurrenskraftiga villkor.

Läs mer

Samhällsengagemang

Concordia Maritime är en aktiv samhällsaktör. De projekt eller initiativ som stöttas ska bidra till en säkrare vardag för den enskilda sjömannen och/eller en mer miljömässigt och socialt hållbar sjöfart.

Läs mer

Finansiell uthållighet

Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som säkerställer en sund finansiell utveckling, vilket i sin tur skapar utrymme för såväl fortsatta investeringar som utdelning till ägare. Därigenom möjliggörs ett fortsatt värdeskapande för medarbetare, samhälle och ägare – på kort och lång sikt.