Våra utgångspunkter

Hållbarhetsarbetet inom Concordia Maritime bedrivs långsiktigt och har relevans, öppenhet och transparens som främsta ledord. Arbetet följs upp utifrån en väl strukturerad plan med VD som ytterst ansvarig. VD ansvarar också för den kontinuerliga rapporteringen gentemot styrelsen.

Det löpande arbetet bedrivs i nära samarbete med de samarbetspartners från vilka Concordia Maritime köper in tjänster avseende teknisk och kommersiell drift samt bemanning. Som utgångspunkt finns dels ett antal interna styrdokument, där Hållbarhetspolicy och Code of Conduct utgör centrala delar, dels gällande regelverk.

Väsentlighet

Vi fokuserar på det som är mest väsentligt för vår verksamhet och där vi har störst möjlighet att påverka:

 • Säkerhet
 • Miljöpåverkan
 • Finansiell utveckling

Transparens

 • Vår ambition är full transparens
 • Det vi redovisar ska dock vara relevant och kopplat till de mest väsentliga frågorna för vår verksamhet

Care, Innovation & Performance

 • Våra kärnvärden
 • Omtanke och kvalitet i allt vi gör
 • En innovativ företagskultur hjälper oss prestera och förbättra oss

Tydlig styrning

 • VD är ansvarig för övergripande samordning och uppföljning
 • Rapportering och uppföljning på samtliga ordinarie styrelsemöten
 • Kvartalsvis avstämning tillsammans med partners