Pressinformation från årsstämma 28 april 2015 i Concordia Maritime AB (publ)

Vid årsstämman i Concordia Maritime AB (publ) den 28 april 2015 omvaldes Carl-Johan Hagman till styrelseordförande och Stefan Brocker omvaldes till vice ordförande. 

Vidare omvaldes styrelseledamöterna Dan Sten Olsson, Mats Jansson, Mikael G:son Löw, Morten Chr. Mo och Helena Levander enligt valberedningens förslag.

Det fastställdes ett totalt oförändrat arvode av 1.925.000 kronor till de stämmovalda styrelseledamöterna (SEK 400.000 vardera till ordföranden och vice ordföranden samt
SEK 225.000 till övriga stämmovalda ledamöter) och att arvode till revisorerna skall ske enligt godkänd räkning.

Vidare fastställdes att ingen utdelning ska utgå.

Göteborg den 30 april 2015

CONCORDIA MARITIME AB (publ.)

Styrelsen