Market update: november 2017

Inga större förändringar inom vare sig produkttank- eller Suezmaxsegmentet under november. Detta var en liten besvikelse då vintermarknaden brukar börja röra sig redan under november men, återigen, höga lager dämpar skeppningsefterfrågan. Den genomsnittliga intjäningen låg på cirka $10,000/dag för MR-tankers och cirka $16,500/dag för Suezmaxtankers.

Generellt sett så bedömer vi att botten nu är nådd på produkttankmarknaden. Perioden december till februari kommer med största sannolikhet kännetecknas av en starkare marknad, då efterfrågan är säsongsmässigt högre, raffinaderierna går för fullt och vädret dessutom ofta bidrar till störningar till sjöss och i hamn.

Under månaden (Nov 30) förlängde OPEC visserligen sin produktionsneddragning, men det är i grunden bara sunt då lagernivåerna behöver komma ner till mer normala nivåer. Både Opec och delar av non Opec kommer framöver att höja produktionen igen (1,2 mbd från Opec och ca 0,6 mbd från non Opec) – vilket kommer att resultera i klart ökat skeppningsbehov. Vi bedömer att detta kommer att ske med start någon gång i mitten av nästa år.