Avtal avseende försäljning av produkttankfartyg

Concordia Maritime AB (publ) (”Concordia Maritime”) har ingått avtal avseende försäljning av produkttankfartyget Stena Penguin. Försäljningen väntas medföra en positiv likviditetseffekt om cirka 215 MSEK.

Stena Penguin är byggd 2010 och om 65 200 dwt. Köparen är europeisk och leverans beräknas ske under andra kvartalet 2023. Sammantaget väntas försäljningen medföra en positiv likviditetseffekt om cirka 215 MSEK efter återbetalning av den återstående bankskulden till Svenska Skeppshypotek.

”Vi väljer nu att avyttra ytterligare ett fartyg till god marginal. Försäljningen görs primärt mot bakgrund av rådande rekordstarka marknad för andrahandstonnage. Parallellt pågår arbetet med att planera för framtiden. För närvarande arbetar vi hårt på ett antal spännande alternativ till nya affärer”, säger Erik Lewenhaupt, VD för Concordia Maritime.

Stena Penguin har sedan 2021 varit utkontrakterad på en femårig charter med vinstdelning till Stena Bulk, som i sin tur kontrakterat ut fartyget på en kombination av korta och medellånga kontrakt. Fartyget har nyligen återlämnats till Stena Bulk efter ett 12-månaders T/C-kontrakt med Exxon.

Efter försäljningen består Concordia Maritimes flotta av de tre produkttankfartygen Stena Progress, Stena Premium och Stena Polaris. De två förstnämnda sysselsätts för närvarande på medellånga kontrakt inom ramen för timecharter-kontraktet till Stena Bulk. Stena Polaris är sedan början av 2022 utkontrakterad på bareboat-kontrakt till amerikanska Crowley Government Services Inc. Crowley hyr i sin tur ut fartyget till US Military Sealift Command. Kontraktet med Crowley innefattar optioner på förlängning fram till slutet av 2026.

Bilder på fartygen kan laddas ner via concordiamaritime.com/sv/nyheter/bilder/

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2023 15:35 CEST.

PDF