Valberedning i Concordia Maritime AB inför årsstämman år 2013

Arbete och förslag

Valberedningen har utgjorts av Arne Lööw från 4:e AP -fonden  (ca 3,2% av aktierna), Carl Mikael von Mentzer (bolagets vice ordförande) och Karl-Magnus  Sjölin som representant för Stena Sessan Rederi AB (ca 52 % av aktierna) och ordförande i valberedningen.

Inför årsstämman 2013 har valberedningen haft tre möten. Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering och utvärderat nuvarande styrelsens sammansättning och funnit att den nuvarande styrelsen fungerar bra. 

Inga förslag på nya ledamöter har inkommit till valberedningen.

Valberedningen föreslår att styrelsen utgörs av oförändrat sju personer samt att till ordinarie ledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma omval sker av Carl-Johan Hagman, Stefan Brocker, Mats Jansson, Mikael G:son Löw, Carl Mikael von Mentzer, Morten Chr Mo, Dan Sten Olsson samt att Carl Johan Hagman utses till styrelsens ordförande.

Valberedningen konstaterar att en majoritet av den föreslagna styrelsens ledamöter är oberoende gentemot bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till styrelsens ordförande och vice ordförande med 400 000 kronor och till ordinarie ledamot  med 225 000 kronor.

Vidare föreslås att till slutet av nästa årsstämma  omvälja auktoriserade revisor Johan Kratz och som suppleant omvälja auktoriserade revisor Jan Malm. Arvode utgår efter godkänd räkning.

Valberedningen föreslår smärre ändringar i förslaget till hur valberedning utses.