Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 hölls den 29 april 2020 kl 13:00 på Elite Park Avenue, i Göteborg.

Se anförande (nedan) av VD Kim Ullman och CFO Ola Helgesson - sammanfattning av 2019 och utblick 2020.

 


 

Kallelse

Rätt att deltaga i stämman

Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som:

  • dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 april 2020;
  • dels anmäler sitt deltagande, och det antal biträden (högst två) som aktieägaren önskar medföra, till bolaget under adress Computershare AB "Concordia Maritime Aktiebolags årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm, per telefon 0771-24 64 00 eller via denna denna länk, senast torsdagen den 23 april 2020.

Vid anmälan ska namn, biträdens namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges.

Formulär för förhandsröstning

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt deltagande i enlighet med kallelsen, använda ett formulär för förhandsröstning som finns tillgängligt på följande länk

  • Förhandsröstningsformuläret ska skickas till Concordia Maritime per e-post till info@computershare.se eller per post till Computershare AB "Concordia Maritime Aktiebolags årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm
  • Alternativt kan förhandsröstningsformuläret skrivas under digitalt genom att klicka på följande länk, och signera med BankID (enbart tillgängligt för privatpersoner).
  • Förhandsröstningsformuläret måste vara Concordia Maritime tillhanda senast den 27 april 2020 kl. 16:00.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Närvara via fullmakt till Computershare

Computershare informerat bolaget om att de, utan kostnad, erbjuder en möjlighet för anmälda aktieägare som är privatpersoner att utse ett ombud anvisat av Computershare för att rösta i enlighet med aktieägarens instruktioner. 

För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder registratorn Computershare en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman, och inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 0771-24 64 00 eller via e-post på info@computershare.se. I detta avseende agerar Computershare inte för bolagets räkning.

Information om åtgärder med anledning av det nya coronaviruset

Som tidigare angetts i kallelsen till årsstämman kommer Concordia Maritime även att vidta fler åtgärder vid stämman för att begränsa smittspridning. Detta innebär bland annat att ingen dryck och förtäring kommer att serveras efter stämman, att begränsningar kommer införas vad gäller antalet närvarande icke aktieägare och att sedvanliga anföranden inte kommer att hållas. Bolaget avser dock att spela in VDs och CFOs anföranden i förväg och publicera detta på bolagets hemsida efter stämman.

Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom förhandsröstning, alternativt via fullmakt till Computershare, enligt ovan. Concordia Maritime följer den fortsatta utvecklingen och kommer vid behov att uppdatera informationen här på hemsidan om vilka ytterligare åtgärder som eventuellt vidtas i samband med årsstämman.