Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma)

Aktieägarna i Concordia Maritime AB (publ), 556068-5819, kallas till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl 14:00 på Lorensbergsteatern i Lorensbergsparken, Göteborg. Stämmolokalen öppnas klockan 13:15. 

Rätt att deltaga i stämman

Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som

 • dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015
 • dels anmäler sitt deltagande, och det antal biträden (högst två) som aktieägaren önskar medföra, till bolaget under adress Concordia Maritime AB, 405 19 Göteborg, per telefon 031-855102 eller arsstamma@concordiamaritime.com senast onsdagen den 22 april 2015.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att rösta på stämman, underrätta förvaltaren härom i god tid före den 22 april 2015 och tillse att förvaltaren ombesörjer att aktieägaren tillfälligt förs in i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.  

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 22 april 2015. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida, www.concordiamaritime.com.

Ärenden och förslag till dagordning

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Prövning om stämman blivit behörigen kallad
 6. Presentation av styrelsen och andra nyckelpersoner
 7. Redogörelse för styrelsens arbete
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning
 10. Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
 11. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet suppleanter.
 13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
 14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 15. Val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter. I anslutning härtill redogörelse för valberedningen och dess arbete
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Stämmans avslutande

Val av ordförande för stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår enligt punkt 1 att Stefan Brocker väljs att som stämmans ordförande leda årsstämman.

Förslag till utdelning (punkt 11b)

Styrelsen föreslår att utdelning ej ska utgå.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 12)

Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska oförändrat uppgå till sju stycken samt att suppleanter inte ska utses.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår att arvodet ska utgå oförändrat med SEK 400.000 vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande och SEK 225.000 till övriga av stämman valda ledamöter. Styrelsen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att nedan angivna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska fastställas.

Ersättningarna består av fast lön, rörlig kompensation, pension och andra förmåner.

För att kunna attrahera och behålla kompetens strävar Concordia Maritime efter att erbjuda medarbetare en attraktiv och konkurrenskraftig fast lön. Den absoluta nivån är beroende av storleken och komplexiteten i den aktuella befattningen samt den enskildes årliga prestation. Prestationen återspeglas speciellt i den rörliga kompensationen. Den rörliga kompensationen baseras bland annat på företagets utveckling och uppfyllandet av t ex kommersiella, operationella och finansiella mål. Sådana mål ska bestämmas av styrelsen. Överenskommelse om ytterligare ersättningar kan träffas när det bedöms nödvändigt för att kunna attrahera och behålla nyckelkompetens eller för att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådan ersättning ska vara tidsbegränsad.

Företagets policy beträffande pension är att följa den praxis som tillämpas på den lokala marknaden i varje land. För VD betalas en premie motsvarande 35 procent av VDs vid varje tidpunkt gällande pensionsmedförande lön och kompensation intill pensionen. För övriga ledande befattningshavare i Sverige tillämpas en premiebaserad plan för ålderspension utöver basplanerna på den svenska arbetsmarknaden.

Den grundläggande regeln är att andra förmåner, t ex tjänstebil, ska vara konkurrenskraftiga på den lokala marknaden. För ledande befattningshavare i Sverige är den ömsesidiga uppsägningstiden 3 till 12 månader beroende på befattning. Vid uppsägning från företagets sida utbetalas ett avgångsvederlag uppgående till maximalt 24 månadslöner.

Val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter (punkt 15)

Årsstämman har tidigare beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvode. Enligt årsstämmans beslut ska valberedningen bestå av styrelsens vice ordförande och en representant för envar av de till röstetalet två största aktieägarna. Inför årsstämman 2015 består valberedningen av Martin Svalstedt (Stena Sessan Rederi AB), Arne Lööw (Fjärde AP-fonden) och styrelsens vice ordförande Stefan Brocker. Ordförande i valberedningen är Martin Svalstedt.

Valberedningen föreslår omval av Carl-Johan Hagman till styrelseordförande, omval av ordinarie styrelseledamöterna, Stefan Brocker, Mats Jansson, Helena Levander, Michael G:son Löw, Morten Chr. Mo och Dan Sten Olsson.

Val av revisor (punkt 16)

Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisorn Jan Malm samt omval av auktoriserade revisorn Helena Ekberg som suppleant. Revisorn och suppleanten väljs för en mandattid om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Årsredovisning m.m.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt revisors yttrande om tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida, www.concordiamaritime.com, från och med vecka 14, 2015. Ovanstående handlingar kommer även, från den dag då de finns tillgängliga, att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till stämman ska göras enligt ovan. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 47.729.798 aktier, varav 4.000.000 aktier av serie A och 43.729.798 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 83.729.798 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållanden till annat koncernföretag.  

 13:15             Stämmolokalen öppnas

14:00             Årsstämman inleds

Efter årsstämman serveras lättare förtäring

 

Göteborg i mars 2015

Concordia Maritime AB (publ.)

Styrelsen