Styrning och uppföljning

Till grundpelarna för det interna hållbarhetsarbetet hör Concordia Maritimes Uppförandekod samt Hållbarhetspolicy. Koden är baserad på internationellt erkända konventioner och riktlinjer, såsom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, ILO:s konventioner, OECD:s riktlinjer och FN:s Global Compact, vilken Concordia Maritime undertecknade 2015. 

Concordia Maritimes uppförandekod anger de vägledande principer som gäller för att verksamheten ska bedrivas på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt, och hanterar frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Uppförandekoden gäller alla medarbetare utan undantag, och utbildning om den är obligatorisk för alla medarbetare. Koden finns tillgänglig på Concordia Maritimes webbplats. 

Uppförandekoden behandlar även relationer till affärspartners, där Concordia Maritime förbehåller sig rätten att dra sig ur en relation om en partner inte lever upp till den affärsetiska standard som koncernen förväntar sig. VD för Concordia Maritime är ansvarig för att samordna och driva företagets hållbarhetsarbete på en övergripande nivå och för att kontinuerligt rapportera utvecklingen till styrelsen. Styrelsen följer löpande upp koncernens arbete med hållbarhetsfrågor. Utvecklingen avhandlas alltid som egen punkt på dagordningen vid varje ordinarie styrelsemöte. 

Nära samarbete med partners 

En stor del av Concordia Maritimes dagliga operativa arbete köps in från samarbetspartners,  huvudsakligen Stena Bulk (Befraktning och kommersiell operation) samt Northern Marine Management (Bemanning, drift och underhåll). Det löpande hållbarhetsarbetet tar sig därför till stor del uttryck i det arbete som utförs i respektive samarbetspartners verksamhet.  Samarbetet  bygger på öppenhet, transparens och tillit. Tillsammans bedrivs ett kontinuerligt arbete i syfte att utveckla hållbara arbetssätt och förbättra hållbarhetsprestandan ytterligare. 

Concordia Maritimes uppföljning av arbetet med säkerhetsrelaterade-, miljömässiga- och sociala frågor sker kvartalsvis tillsammans med representanter för såväl Stena Bulk som Northern Marine Management. Avvikelserapportering avseende vettingkontroller sker veckovis. Resultaten protokollförs och används i det löpande förbättringsarbetet. 

Såväl Stena Bulk som Northern Marine Management har väl utbyggda system, rutiner och processer för att säkerställa att respektive verksamhet bedrivs i linje med ställda mål och Concordia Maritimes Code of Conduct. 

Båda företagen omfattas även av Stena ABs uppförandekod, vilken i allt väsentligt liknar Concordia Maritimes. Uppförandekoden och övriga relevanta policys är publicerade på respektive partners intranet och därigenom tillgängliga för alla anställda. Uppförandekoderna är vidare en integrerad del av anställningsavtalet och en del av introduktionen för nya medarbetare och nya affärspartners. Utbildning i koden och dess  illämpning är obligatorisk för samtliga medarbetare inom partnerorganisationerna. Under året genomfördes en e-utbildning i syfte att utbilda medarbetare i uppförandekoden.