Styrning och uppföljning

Vd för Concordia Maritime är ansvarig för att samordna och driva företagets hållbarhetsarbete på en övergripande nivå och för att kontinuerligt rapportera utvecklingen till styrelsen. Styrelsen följer löpande upp koncernens arbete med hållbarhetsfrågor. Utvecklingen avhandlas alltid som egen punkt på dagordningen vid varje ordinarie styrelsemöte.

Concordia Maritime har en rad interna regelverk som tillsammans med externa regler och lagar utgör ramarna för verksamheten. Dessa omfattar bl a Bolagsordning, styrelsens arbetsordning, vd-instruktioner, uppförandekod, hållbarhetspolicy, informationspolicy, finanspolicy och attestinstruktion. 

Nära samarbete med partners 

En stor del av Concordia Maritimes dagliga operativa arbete köps in från samarbetspartners,  huvudsakligen Stena Bulk (Befraktning och kommersiell operation) samt Northern Marine Management (Bemanning, drift och underhåll). Det löpande hållbarhetsarbetet tar sig därför till stor del uttryck i det arbete som utförs i respektive samarbetspartners verksamhet.  Samarbetet  bygger på öppenhet, transparens och tillit. 

Tillsammans med företagets samarbetspartners bedrivs ett kontinuerligt arbete i syfte att utveckla hållbara arbetssätt och förbättra hållbarhetsprestandan ytterligare. 

Concordia Maritimes uppföljning av arbetet med säkerhetsrelaterade, miljömässiga och sociala frågor sker kvartalsvis tillsammans med representanter från Stena Bulk och NMM.  Avvikelserapportering avseende vettingkontroller sker veckovis. Resultaten protokollförs och  används i det löpande förbättringsarbetet.

Såväl Stena Bulk som NMM har väl utbyggda system, rutiner och processer för att säkerställa att respektive verksamhet bedrivs i linje med ställda mål och ConcordiaMaritimes Code of Conduct.

Gemensam visselblåsarfunktion

Inom Stena Sfären finns en koncerngemensam visselblåsarfunktion. Om en medarbetare upptäcker något som bryter mot Concordia Maritimes, Stena Bulks eller NMMs uppförandekoder, värderingar, policys eller tillämplig lag finns möjlighet att anonymt rapportera missförhållanden. Tjänsten tillhandahålls av en extern samarbetspartner och all information krypteras för att ytterligare stärka säkerheten.